Komisja CONT przyjmuje sprawozdania R. Czarneckiego i J. Brudzińskiego

Komisja Kontroli Budżetowej PE (CONT) przyjęła dziś znaczną większością projekty sprawozdań eurodeputowanych PiS Ryszarda Czarneckiego oraz Joachima Brudzińskiego dotyczące absolutorium budżetowego dla wspólnych przedsięwzięć.

Ryszard Czarnecki mówił, że Trybunał Obrachunkowy wydał opinie bez zastrzeżeń, dotyczące rocznych sprawozdań finansowych i transakcji leżących u ich podstaw co do wszystkich 9 wspólnych przedsięwzięć. Dodał, że ETO zwrócił uwagę na F4E (wkład UE w ITER), a EuroHPC stało się autonomiczne 23 września 2020 r. i po raz pierwszy zostało poddane audytowi za rok budżetowy 2020. „Wspólne przedsięwzięcia wykorzystały synergię, aby utrzymać ciągłość działania podczas pandemii COVID-19 i złagodzić jej potencjalny wpływ na świadczenie usług, istnieją jednak niedociągnięcia w rocznym planowaniu płatności oraz w lokalnych systemach informatycznych” – zauważył Ryszard Czarnecki.

„Wyniki audytów (bezpośrednich badań merytorycznych) w przypadku płatności dotacji wskazały, że głównym źródłem błędów są koszty osobowe. Innymi źródłami błędów były nieprawidłowe obliczenia stawek godzinowych, koszty niezwiązane bezpośrednio z projektem zadeklarowane jako inne koszty bezpośrednie oraz zastosowanie nieprawidłowego kursu wymiany” – stwierdził Ryszard Czarnecki i dodał, że w niektórych przypadkach istnieje ryzyko, że braki w zasobach ludzkich mogą negatywnie wpłynąć na ogólne wyniki wspólnych przedsięwzięć. „Wspólne przedsięwzięcia nie wykorzystują w pełni rozwiązania Komisji w zakresie e-zamówień” – zauważył eurodeputowany.

Joachim Brudziński omawiając Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (obecnie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Biotechnologicznej Europy Opartej na Obiegu Zamkniętym), wskazał, że pierwotny budżet Wspólnego Przedsięwzięcia obejmował stosunkowo dużą nadwyżkę niewykorzystanych środków budżetowych z poprzednich lat, a ponadto, całkowite wkłady niepieniężne członków branży w dodatkowe działania, szacowane na koniec 2020 r., osiągnęły jedynie około połowę minimalnej kwoty docelowej określonej w rozporządzeniu ustanawiającym wspólne przedsięwzięcie. „Istnieje ryzyko, że wspólne przedsięwzięcie nie osiągnie oczekiwanych celów w zakresie wkładów niepieniężnych członków z branży. Oprócz tego, Komisja opracowuje rozwiązanie w zakresie e-zamówień, na których wszystkie opublikowane oferty są publicznie dostępne. Wspólne Przedsięwzięcie nie zaplanowało wykorzystania wszystkich modułów platformy” – powiedział.

W kwestii przedsięwzięcia Czyste Niebo 2, Brudziński powiedział, że ponad dwukrotnie zwiększyło ono budżet płatności w zakresie wydatków na infrastrukturę i komunikację na rok budżetowy 2020. „To podwojenie budżetu płatności, wraz z wpływem pandemii COVID-19 spowodowało niski wskaźnik wykonania na poziomie 42,7% na koniec 2020 r.” – mówił.

Ryszard Czarnecki, omawiając Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Kluczowych Technologii Cyfrowych wskazał, że nie występują tu znaczące problemy i wskazał jeden, którym jest znaczne zróżnicowanie metodologii i procedur stosowanych przez krajowe organy finansujące państw uczestniczących. „Nie pozwala Wspólnemu Przedsięwzięciu na obliczenie jednego wiarygodnego ważonego poziomu błędu lub poziomu błędu rezydualnego dla płatności w ramach siódmego programu ramowego. W odniesieniu do tych płatności Trybunał zastosował poziom błędu rezydualnego ustalony przez Dyrekcję Generalną ds. Badań Naukowych i Innowacji dla całego siódmego programu ramowego, który na koniec 2020 r. wynosił 3,51 %”.

„Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 (obecnie Czystego Wodoru) również nie wykazuje szczególnych niedociągnięć. Trzeba wskazać jedynie na fakt, że Trybunał przeprowadził wyrywkową kontrolę przykładowych płatności z programu „Horyzont 2020” wykonanych w 2020 r. na poziomie beneficjentów końcowych, aby potwierdzić poziom błędu audytu ex post w ramach kontroli płatności operacyjnych, oraz że te szczegółowe kontrole wykazały błąd powyżej 1 % kontrolowanych płatności” – powiedział Ryszard Czarnecki.

Ryszard Czarnecki w swoim wystąpieniu przedstawił też kwestie związane ze swoimi sprawozdaniami związanymi z Wspólnym Przedsięwzięciem w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali, Wspólnym Przedsięwzięciem na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych, Europejskim Wspólnym Przedsięwzięciem na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej, Wspólnym Przedsięwzięciem Shift2Rail oraz Wspólnym Przedsięwzięciem SESAR.

źródło: grupaekr.pl

About the author: Piotr