Joachim Brudziński prezentuje raporty dotyczące absolutorium za 2021 r. dla Wspólnych Przedsięwzięć

W Brukseli, podczas posiedzenia komisji kontroli budżetowej PE (CONT), miała miejsce dyskusja nad projektami sprawozdań autorstwa europosłów PiS Joachima Brudzińskiego i Ryszarda Czarneckiego dotyczącymi udzielenia absolutoriów za 2021 rok dla Wspólnych Przedsięwzięć. Dziewięć europejskich partnerstw w zakresie badań naukowych i innowacji zostało powołanych przez Radę Unii Europejskiej 19 listopada 2021 r. w ramach programu „Horyzont Europa”.

Rozporządzenie ma na celu skuteczniejsze wykorzystanie zinstytucjonalizowanych partnerstw europejskich, w szczególności poprzez skupienie się na jasnych celach i wynikach, które można osiągnąć do 2030 r., oraz zapewnienie wyraźnego wkładu w powiązane priorytety polityki UE.

Partnerstwa, ustanowione jako organy Unii Europejskiej na okres do 31 grudnia 2031 r. będą dysponowały budżetem w wysokości około 10 mld euro do 2027 r. z programu „Horyzont Europa”, uzupełnionego taką samą kwotą od uczestniczących partnerów.

W odniesieniu do roku budżetowego 2021 dziewięć wspólnych przedsięwzięć podlegających procedurze udzielania absolutorium przez Parlament to:

 • Wspólne Przedsięwzięcie Badawcze w zakresie Zarządzania Ruchem Lotniczym w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (SESAR 3);
 • Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Czystego Lotnictwa;
 • Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Innowacyjnej Inicjatywy Zdrowotnej (IHI);
 • Wspólne Przedsięwzięcie Czysty Wodór (Clean H2);
 • Wspólne Przedsięwzięcie ds. Kluczowych Technologii Cyfrowych (KDT);
 • Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Biotechnologicznej Europy Opartej na Obiegu Zamkniętym;
 • Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie Kolejowe (EU-RAIL);
 • Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Obliczeń Wielkiej Wydajności (EurpHPC);
 • Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E).

 

15 listopada 2022 r. Trybunał Obrachunkowy opublikował swoje specjalne sprawozdanie roczne dotyczące wspólnych przedsięwzięć w formie jednego skonsolidowanego sprawozdania dotyczącego wszystkich wspólnych przedsięwzięć. Trybunał zatwierdził sprawozdania finansowe za 2021 r. wszystkich wspólnych przedsięwzięć UE i potwierdził pozytywne wyniki zgłoszone w poprzednich latach.

Projekty sprawozdań opierają się na następującym zestawie dokumentów:

 • Sprawozdanie roczne 2021 dotyczące wspólnych przedsięwzięć UE za rok budżetowy 2021 – Europejski Trybunał Obrachunkowy;
 • Sprawozdania indywidualne odnośnie wspólnych przedsięwzięć z zarządzania budżetem i finansami;
 • Indywidualne roczne sprawozdania z działalności wspólnych przedsięwzięć;
 • Indywidualne roczne sprawozdania finansowe wspólnych przedsięwzięć.

„W naszych raportach powtórzyliśmy opinię Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, zarówno w odniesieniu do pozytywnych wyników, jak i utrzymujących się uchybień w kontroli wewnętrznej. Ponadto uważamy, że istnieją pewne aspekty dotyczące planowania zasobów ludzkich i zarządzania nimi, które wymagają poprawy” – mówił Joachim Brudziński.

Europoseł szczegółowo omówił każde Wspólne Przedsięwzięcie zauważając szereg nieprawidłowości w różnych obszarach. Wskazując na kilka problemów pojawiających się w pracy nad poszczególnymi raportami sprawozdawca szczególnie skupił się na kwestii braku jasnych przepisów w odniesieniu do składek na unijny system emerytalny, dużej rotacji personelu  zagrażającej ciągłości i terminowej realizacji programów, a także braku rzetelnych procedur poświadczania i zatwierdzania wkładów niepieniężnych w niektórych wspólnych przedsięwzięciach.

Sprawozdania będą głosowane na posiedzeniu CONT 28 lutego 2023.

źródło: grupaekr.pl

About the author: Piotr