Parlament Europejski przyjmuje raporty ws. wspólnych przedsięwzięć R. Czarneckiego i J. Brudzińskiego

Dziś w Strasburgu, podczas trwającej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego, miało miejsce głosowanie nad absolutoriami za rok 2020. W dyskusji udział wzięli autorzy raportów ws. wspólnych przedsięwzięć, europosłowie PiS Ryszard Czarnecki oraz Joachim Brudziński. Wszystkie raporty zostały przyjęte zdecydowaną większością głosów.  04

Ryszard Czarnecki omawiał siedem wspólnych przedsięwzięć – Wspólne Europejskie Przedsięwzięcie Kolejowe, Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Inicjatywy w dziedzinie Innowacji w Ochronie Zdrowia, Wspólne Przedsięwzięcie w celu Badań z zakresu Zarządzania Ruchem Lotniczym w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej 3, Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Kluczowych Technologii Cyfrowych, Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Czystego Wodoru, Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej oraz całkowicie nowe Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali.

Eurodeputowany mówił, że w przypadku wszystkich wspólnych przedsięwzięć, Trybunał Obrachunkowy wydał opinie bez zastrzeżeń w odniesieniu do legalności i prawidłowości dochodów leżących u podstaw ich rocznych sprawozdań finansowych, jak też w odniesieniu do legalności i prawidłowości płatności . „Jednak w moich raportach przedstawiłem szereg uwag na temat różnych kwestii wymagających pewnego usprawnienia. Zarówno w obszarach zarządzania budżetem i finansami, ram kontroli wewnętrznej i monitorowania w odniesieniu do płatności z tytułu umów o udzieleniu dotacji czy polityki handlowej” – powiedział b. wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego.

Jak zauważył Ryszard Czarnecki, niestety nadal występują uchybienia w rocznym planowaniu płatności, a wspólne przedsięwzięcia mają również trudności we wdrażaniu działań z programu „Horyzont 2020”. „Ponadto istnieje ryzyko, że poziom zasobów administracyjnych niezbędnych do zarządzania funduszami w terminowy sposób będzie niewystarczający, zważywszy na rosnącą liczbę projektów z różnych programów Wspolnych Ram Finansowych wdrażanych jednocześnie” – dodał.

Były wiceprzewodniczący PE wskazał też na główne przyczyny błędów, jeśli chodzi o płatności z tytułu udzielenia dotacji za rok 2020,  którymi były zastosowanie nieprawidłowej metody na potrzeby obliczenia zadeklarowanych kosztów osobowych, nieprzestrzeganie maksymalnej liczby godzin pracy przy projekcie, a także zadeklarowanie kosztów, które nie były bezpośrednio powiązane z projektem, jako innych kosztów bezpośrednich i zadeklarowanie zakupów od innego beneficjenta z konsorcjum jako innych kosztów bezpośrednich.

Ryszard Czarnecki zaproponował udzielenie absolutorium wszystkim omawianym wspólnym przedsięwzięciom.

Podsumowując debatę w swoim drugim wystąpieniu Czarnecki stwierdził, że usprawiedliwieniem niedociągnięć jest pandemia, która miała oczywisty wpływ na wspólne przedsięwzięcia, których większości jest sprawozdawcą i dlatego powinno się zastosować w tym przypadku pewną taryfę ulgową. Eurodeputowany wyraził też zaskoczenie, że w obliczu trwającej wojny PE nie chce udzielić absolutorium Frontexowi. „To jest akurat agencja, która zajmuje się zewnętrznymi granicami Unii Europejskiej i wydaje mi się, że powinna skupić się w najbliższych tygodniach właśnie na tych wyzwaniach związanych z wojną, a nie na walce, żeby nas przekonać, żeby to absolutorium jednak było” – mówił.

Ryszard Czarnecki stwierdził też, że kwestia absolutorium dla Komisji Europejskiej jest bardzo upolityczniona. „Do tej pory nie było takich zwyczajów. To były bardzo merytoryczne oceny, gdy chodzi o monitorowanie środków unijnych. Tutaj pojawia się postulat, kwestia uzależnienia środków unijnych od oceny dość dowolnie interpretowanej praworządności. Uważam, że to nie jest dobry krok, to nie jest rzecz właściwa” – podkreślił Czarnecki.

Joachim Brudziński omówił raporty swojego autorstwa dotyczące absolutorium Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” i absolutorium dla Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu. Wskazał, że główne braki w funkcjonowaniu wspólnych przedsięwzięć dotyczą wkładów niepieniężnych, nadwyżki niewykorzystanych środków budżetowych z poprzednich lat, czyli przeniesień, procedur udzielania zamówień i należytego zarządzania finansami.

Według eurodeputowanego sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo” za rok budżetowy 2020 r. przedstawia rzetelnie jego sytuację finansową na oraz wyniki transakcji i przepływy pieniężne. „W moim raporcie wskazałem, jakkolwiek, wiele braków i niedociągnięć funkcjonowania tego przedsięwzięcia, jak np. spowodowane pandemią COVID-19 spowolnienie tempa zawierania umów o udzielenie dotacji z partnerami, które doprowadziło do znacznego wzrostu środków na płatności z tytułu działalności operacyjnej w 2020 r. Wspólne Przedsięwzięcie nie wykorzystało również w pełni środków z poprzednich lat” – powiedział polski polityk i dodał, że Praktyka Wspólnego Przedsięwzięcia prowadzi też do tworzenia stałych stanowisk poza planem zatrudnienia, co może powodować dużą rotację personelu i niepewność wśród pracowników kontraktowych, a tym samym negatywnie wpłynąć na ogólne wyniki Wspólnego Przedsięwzięcia.

W kwestii absolutorium dotyczącego wspólnego przedsięwzięcia odnośnie Bioprzemysłu, Brudziński ocenił, że roczne sprawozdanie finansowe za 2020 r. rzetelnie przedstawia sytuację finansową Wspólnego Przedsięwzięcia, a także wyniki transakcji, przepływy pieniężne i zmiany w aktywach netto, jednak i tu występuje wiele niedociągnięć.  „Przede wszystkim negatywnie oceniam stosunkowo dużą nadwyżkę w budżecie przedsięwzięcia niewykorzystanych środków budżetowych z poprzednich lat” – mówił. Eurodeputowany zauważył też niedociągnięcia odnośnie postępowań o udzielenie zamówienia i procedur naboru pracowników.

Europoseł zaproponował udzielenie absolutorium tym wspólnym przedsięwzięciom.

Podsumowując debatę, były szef MSWiA podkreślił, że dywagacje nad udzieleniem lub odroczeniem absolutorium  Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX) są kompletnie nie na miejscu. „Absolutorium to powinno zostać udzielone, gdyż ochrona granic zewnętrznych Unii Europejskiej jest w obecnej sytuacji najważniejsza. Agencja ta dobrze spełnia swoją rolę. Również pod względem kontroli budżetowej nie widzimy większych problemów” – stwierdził europoseł i podziękował za pracę wszystkim osobom pracującym w omawianej agencji.

źródło: grupaekr.pl

About the author: Piotr